Купівля-продаж фінансової установи - КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР "ФІНАНСИСТ"

79035, м.Львів, вул. Кримська, 28
тел.: 097-955-54-53, 063-593-66-88
e-mail: finansyst.ua@gmail.com
фінанси, консалтинг, страхування
Перейти до вмісту

Головне меню:

Купівля-продаж фінансової установи

Послуги
   Ви бажаєте купити фінансову установу або збільшити свою частку у статутному (складеному) капіталі фінансової установи ?
   Ви бажаєте продати фінансову установу або свою частку у її статутному (складеному) капіталі фінансової установи ?

   Консалтинговий центр «ФІНАНСИСТ» надасть Вам необхідну допомогу у реалізації договорів, пов’язаних з купівлею-продажем фінансових установ, із оформленням документів по зміні учасників фінансової установи або зміні їх часток у фінансових установах.

   Купівля та продаж фінансової установи або її частки здійснюється після отримання в Уповноваженому органі дозволу на набуття істотної участі у цій фінансовій установі.
    
Документи, які подаються для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, та порядок їх подання

   1. Юридична особа, яка зареєстрована за законодавством України.
   Для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі подає такі документи:
1) заяву про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі;
2) документи, що надають змогу ідентифікувати заявника (юридичну особу):
- копії зареєстрованих у встановленому законодавством порядку установчих документів та змін до них, засвідчені підписом керівника та печаткою юридичної особи - заявника;
- копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі за підписом уповноважених осіб, засвідчену підписом керівника та печаткою юридичної особи - заявника;
3) документи щодо ділової репутації юридичної особи та ділової репутації керівника, членів її виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі її наявності):
анкету юридичної особи - заявника, засвідчену підписом керівника та печаткою юридичної особи - заявника;
анкету керівника та членів виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі наявності) юридичної особи - заявника, засвідчену підписом особи, щодо якої внесена інформація до анкети;
4) відомості про структуру власності юридичної особи - заявника:
анкету щодо структури власності юридичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у фінансовій установі, засвідчену підписом керівника та печаткою юридичної особи - заявника;
- схематичне зображення структури власності, яке повинно містити найменування кожної юридичної особи, прізвища, імена та по батькові кожної фізичної особи - власників істотної участі в юридичній особі - заявнику та осіб, через яких заявником та його власниками прямо або опосередковано здійснюється володіння участю у фінансовій установі, із зазначенням зв’язків між ними, засвідчене підписом керівника та печаткою юридичної особи - заявника;
5) документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан юридичної особи та наявність у такої особи достатньої кількості власних коштів для набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи:
- аудиторський висновок щодо проміжної фінансової звітності юридичної особи за останній квартал, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи;
- аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності юридичної особи за останній рік, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі в статутному (складеному) капіталі фінансової установи (не подається юридичною особою, запис про державну реєстрацію якої внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у поточному році).
Новостворені заявники замість документів, визначених абзацами другим та третім цього підпункту, подають підтверджений аудитором (аудиторською фірмою) баланс (звіт про фінансовий стан) станом на будь-яку дату, що передує даті подання заяви.
- розрахунок аналітичних показників фінансового стану заявника, засвідчений підписом керівника та печаткою юридичної особи – заявника, підтверджений аудитором/аудиторською фірмою;
- довідка про відповідність розміру регулятивного/власного капіталу, додержання вимог до платоспроможності та/або фінансових нормативів вимогам законодавства, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи – заявника та підтверджена аудитором/аудиторською фірмою (подається заявником, основним видом діяльності якого є надання фінансових послу У довідці зазначаються ті показники, вимоги щодо додержання яких встановлені законодавством;
- довідка про джерела коштів з наданням підтвердних документів (за наявності), за рахунок яких заявник може в майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку фінансовій установі, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи – заявника, підтверджена аудитором/аудиторською фірмою.
Довідка повинна містити оцінку здатності заявника в майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку фінансовій установі;
6) копії попередніх висновків або відповідного рішення Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством України.

   2. Іноземна юридична особа.
   Для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі подає такі документи:
1) заяву про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі;
2) документи, що дають змогу ідентифікувати заявника (юридичну особу):
- легалізований витяг з торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій зареєстровано її головний офіс;
- копію належним чином легалізованих установчих документів іноземної юридичної особи та змін до них (у разі наявності);
3) документи щодо ділової репутації юридичної особи та ділової репутації керівника, членів її виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі наявності):
анкету юридичної особи - заявника згідно з додатком 2 Порядку, засвідчену підписом керівника та печаткою юридичної особи - заявника;
анкету керівника та членів виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі наявності) юридичної особи - заявника (додаток 3), засвідчену підписом особи, щодо якої внесена інформація до анкети;
4) відомості про структуру власності юридичної особи - заявника:
анкету щодо структури власності юридичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у фінансовій установі, засвідчену підписом керівника та печаткою юридичної особи - заявника;
- схематичне зображення структури власності, яке повинно містити найменування кожної юридичної особи, прізвища, імена та по батькові кожної фізичної особи - власників істотної участі в юридичній особі - заявнику та осіб, через яких заявником та його власниками прямо або опосередковано здійснюється володіння участю у фінансовій установі, із зазначенням зв’язків між ними, засвідчене підписом керівника та печаткою юридичної особи - заявника;
5) документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан іноземної юридичної особи та наявність у такої особи достатньої кількості власних коштів для набуття або збільшення істотної участі в статутному (складеному) капіталі фінансової установи:
- аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо проміжної фінансової звітності юридичної особи, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, за останній квартал, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи;
- аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності юридичної особи, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, за останній рік, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі в статутному (складеному) капіталі фінансової установи (не подається іноземною юридичною особою, якщо її реєстрація в країні, у якій зареєстровано її головний офіс, відбулася в поточному році).
У разі якщо надається аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) іноземної держави, такий висновок підлягає підтвердженню аудитором України, який внесений до відповідного реєстру аудиторських фірм та аудиторів, якщо інше не встановлено міжнародним договором України.
Новостворені заявники замість документів, визначених абзацами другим та третім цього підпункту, подають підтверджений аудитором (аудиторською фірмою) баланс (звіт про фінансовий стан) станом на будь-яку дату, що передує даті подання заяви; розрахунок аналітичних показників фінансового стану заявника, засвідчений підписом керівника та печаткою юридичної особи – заявника, підтверджений аудитором / аудиторською фірмою;
- довідка про джерела коштів з наданням підтвердних документів (за наявності), за рахунок яких заявник може в майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку фінансовій установі, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи – заявника, підтверджена аудитором/аудиторською фірмою.
Довідка повинна містити оцінку здатності заявника в майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку фінансовій установі;
- довідка про відповідність розміру регулятивного/власного капіталу, додержання вимог до платоспроможності та/або фінансових нормативів вимогам законодавства країни місцезнаходження заявника, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи – заявника та підтверджена аудитором/аудиторською фірмою (подається заявником, основним видом діяльності якого є надання фінансових послуг. У такій довідці обов’язково зазначається інформація про нормативні значення показників, що характеризують вимоги до регулятивного/власного капіталу, платоспроможності та/або фінансових нормативів заявника, та їх фактичні значення для заявника на останню звітну дату, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи, а також про дотримання заявником таких вимог після придбання акцій (часток) у фінансовій установі. У довідці зазначаються ті показники, вимоги щодо додержання яких встановлені законодавством.
6) копію рішення уповноваженого органу управління іноземної юридичної особи про участь у фінансовій установі в Україні;
7) копію попередніх висновків або відповідного рішення Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством України.
 
   3. Фізична особа - громадянин України
   Для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі подає  такі документи:
1) заяву про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі;
2) документи, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу:
- ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, місце проживання або тимчасового перебування, засвідчені підписом фізичної особи;
- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі наявності), засвідчену підписом фізичної особи;
3) документи щодо ділової репутації фізичної особи:
- анкету за підписом фізичної особи;
- довідку про відсутність (наявність) непогашеної або незнятої судимості;
4) документи, що дають змогу зробити висновок про майновий стан фізичної особи:
- довідка контролюючого органу про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку) (у разі подання такої декларації) за встановленою формою. Фізична особа подає зазначену довідку за один рік, що передує року, у якому фізична особа подає заяву про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі, що дає змогу підтвердити наявність достатності власних коштів для набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі;
- довідку про джерела коштів з наданням підтверджувальних документів (у разі наявності), за рахунок яких заявник може у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку фінансовій установі, засвідчену підписом фізичної особи.
Довідка повинна містити оцінку здатності заявника у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку фінансовій установі;
5) копію попередніх висновків або відповідного рішення Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством України.

   4. Фізична особа - іноземець
   Для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі подає такі документи:
   1) заяву про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі;
   2) копії документів, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу - іноземця згідно із законодавством його країни проживання, засвідчені підписом фізичної особи;
   3) документи, що дають змогу зробити висновок про майновий стан фізичної особи - іноземця:
- довідка контролюючого органу про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку) (у разі подання такої декларації) за встановленою формою (у разі наявності доходів, отриманих в Україні) та/або довідка уповноваженого органу країни проживання іноземця про його доходи та про стан виконання ним своїх обов’язків як платника податків. Якщо законодавством країни проживання іноземця не передбачено отримання такої довідки, то подається письмове запевнення про неможливість її подання.
Фізична особа – іноземець подає відповідну довідку контролюючого органу за останній рік, що передує року, у якому фізична особа подає заяву про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі, що дає змогу підтвердити наявність достатності власних коштів для набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі;
- довідку про джерела коштів з наданням підтверджувальних документів (у разі наявності), за рахунок яких заявник може у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку фінансовій установі, засвідчену підписом фізичної особи.
   Довідка повинна містити оцінку здатності заявника у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку фінансовій установі;
   4) документи щодо ділової репутації фізичної особи - іноземця:
- анкету за підписом фізичної особи - іноземця;
- довідку про відсутність (наявність) непогашеної або не знятої судимості;
   5) копію попередніх висновків або відповідного рішення Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством України.

   Консалтинговий центр «ФІНАНСИСТ» має великий практичний досвід у супроводі договорів з купівлі-продажу фінансових установ, зміні учасників фінансових установ, зміні часток учасників фінансових установ, а тому якісно та швидко розробить для Вас всі необхідні документи для реалізації зазначених договорів.
   
Звертайтеся, ми допоможемо Вам купити або продати фінансову установу !

 
79035, м.Львів, вул. Кримська, 28
тел.: 097-955-54-53, 063-593-66-88
Назад до вмісту | Назад до головного меню